REGULAMIN XXII OGÓLNOPOLSKIEGO OBOZU ADAPTACYJNEGO STUDENTÓW PRAWA I ADMINISTRACJI „ADAPCIAK” 2018

WISŁA, 17-23 WRZEŚNIA 2017

 

Postanowienia ogólne

Art. 1

Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w XXII Ogólnopolskim Obozie Adaptacyjnym Studentów Prawa i Administracji „Adapciak” 2018, zwanego dalej „ADAPCIAK”.

Art. 2

Wszystkie informacje dotyczące obozu znajdują się na stronie: http://adapciak.elsa.org.pl/

Art. 3

1. Organizatorem ADAPCIAKA jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice we współpracy z pozostałymi Grupami Lokalnymi ELSA Poland.

2. Organizator powołuje Komitet Organizacyjny (Organizing Comitee) zwany dalej „OC”, któremu przewodniczą Koordynatorzy Obozu.

3. OC ustala zasady przyjmowania uczestników i zatwierdza listę uczestników, i zaproszonych gości. OC może odmówić przyjęcia kandydata na ADAPCIAKA w szczególności w przypadku:

1) braku miejsc przeznaczonych na dany Ośrodek Akademicki,

2) nie dokonania terminowej wpłaty przez kandydata,

3) nie ukończenia przez kandydata 18 lat przed datą rozpoczęcia obozu.

Art. 4

Uczestnikami ADAPCIAKA mogą być wszystkie osoby pełnoletnie przyjęte na pierwszy rok wydziałów prawa i administracji uczelni wyższych w Polsce, osoby aplikujące na pierwszy rok prawa na Collegium Polonicum w Słubicach, członkowie ELSA oraz zaproszeni przez Organizatora goście (przedstawiciele Samorządów Studenckich, Władz Uczelni, przedstawiciele innych organizacji akademickich).

Art. 5

1. Osoby, które chcą wziąć udział w ADAPCIAKU powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej: http://adapciak.elsa.org.pl/zapisy/ najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2018 roku.

2. Zapisy dla studentów wspólnego kierunku Europejskiego Uniwersytetu Viadrina i Collegium Polonicum w Słubicach trwają do 15 sierpnia 2018 r.

Art. 6

1. Potwierdzeniem rejestracji na ADAPCIAKA jest otrzymanie przez Organizatora wpłaty w wysokości 499,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2018 roku przelewem na konto Grupy Lokalnej ELSA Katowice:

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice,
ul. Bankowa 11b, pok. 3.49,
40-007 Katowice

numer rachunku: 37 1240 1037 1111 0010 6562 2811

tytuł przelewu:  (imię i nazwisko) zwrot kosztów uczestnictwa w XXII Ogólnopolskim Obozie Adaptacyjnym „Adapciak” 2018

2. Dla potwierdzenia zapisu studenta wspólnego kierunku Europejskiego Uniwersytetu Viadrina i Collegium Polonicum, organizator musi otrzymać od uczestnika wpłatę w wysokości 499 zł do dnia 23 sierpnia 2018 r.

Art. 7

1. W przypadku konieczności rezygnacji z obozu, należy powiadomić Organizatora.

2. W przypadku rezygnacji z przyczyn obiektywnych z uczestnictwa w obozie Organizator pobierze opłaty manipulacyjne w wysokości:

1) 40% kosztów uczestnictwa, w przypadku rezygnacji po zakończeniu terminu zapisów na obóz;

2) 100% kosztów uczestnictwa, w przypadku rezygnacji od 14 dni do dnia rozpoczęcia obozu.

Art. 8

W ramach wpłaty za obóz Uczestnik ma zagwarantowane:

1) wyżywienie,

2) zakwaterowanie w pokojach z łazienkami,

3) ubezpieczenie od NNW,

4) udział w zajęciach szkoleniowo – rekreacyjnych (spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych, szkolenia, warsztaty itp.),

5) udział w imprezach integracyjnych (ogniska, dyskoteki, koncerty, gry i zabawy integracyjne),

6) pamiątkową koszulkę Uczestnika obozu,

7) świetną zabawę i genialną atmosferę.

Art. 9

Nie istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania.

Art. 10

Uczestnik bierze udział w zajęciach szkoleniowo – rekreacyjnych oraz imprezach integracyjnych na własną odpowiedzialność.

Art. 11

Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową.

Art. 12

1. Przebywanie na terenie ADAPCIAKA osób niebędących Uczestnikami jest surowo zabronione.

2. Uczestnicy przyjmujący osoby, bez uprzedniej zgody i wiedzy Organizatora, zostaną niezwłocznie ukarane, poprzez upomnienie Organizatora, a w ostateczności karą wydalenia z ADAPCIAKA. W takim wypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

Art. 13

1. Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz za zachowania nieprzystające studentowi, Uczestnicy mogą zostać ukarani:

1) upomnieniem Organizatorów,

2) dyscyplinarnym usunięciem z ADAPCIAKA.

  1. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt. 2 Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

 

Postanowienia szczegółowe

Art. 14

Uczestnik ma prawo udziału w zajęciach szkoleniowo – rekreacyjnych (spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych, szkolenia, warsztaty itp.) oraz udziału w imprezach integracyjnych (ogniska, dyskoteki, koncerty, gry i zabawy integracyjne).

Art. 15

1. Uczestnik zobowiązany jest do:

1) przestrzegania niniejszego Regulaminu, uczestniczenia w zadeklarowanych imprezach integracyjnych i zajęciach szkoleniowo – rekreacyjnych,

2) utrzymywania porządku i ładu w pokojach, na stołówce i innych pomieszczeniach oraz o dbałość o udostępniane mienie i wyposażenie na terenie obozu,

3) dbanie o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych oraz natychmiastowe informowanie Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach.

  1. Inne obowiązki będą określane na bieżąco według uznania Organizatorów.

Art. 16

Zabrania się:

1) posiadania, zażywania i rozpowszechniania środków odurzających, typu: narkotyki, trujące substancje gazowe i ciekłe, itp.,

2) oddalania się bez wiedzy i zgody Organizatora poza granice ośrodka – miejsce zakwaterowania Uczestników.,

3) posiadania, zażywania i rozpowszechniania środków psychoaktywnych oraz działających jak psychoaktywne, w szczególności tzw. „dopalaczy”.

Art. 17

Karami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są:

1) upomnienie ustne lub pisemne Organizatora,

2) powiadomienie Władz Uczelni, której Uczestnik jest lub będzie studentem, o niegodnym zachowaniu Uczestnika,

3) usunięcie z obozu.

Art. 18

Nagrodami w rozumieniu niniejszego regulaminu są:

1) nagrody ufundowane przez partnerów Obozu,

2) nagrody ufundowane przez Organizatorów,

3) gadżety, prezenty zapewnione przez Organizatorów.

 

Przepisy końcowe

Art. 19

Przestrzeganie niniejszego Regulaminu powinno być stwierdzone własnoręcznym podpisem uczestnika. Obowiązuje do zakończenia obozu, dnia 23 września 2018 roku.

Art. 20

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i programie.